Pleegouderschap

Juridische informatie: Pleegouderschap

Pleegouderschap is het verzorgen en opvoeden van kinderen in het eigen gezin omdat de ouders of verzorgers hier zelf niet of tijdelijk niet meer toe in staat zijn.
De pleegouders hebben een grote feitelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van kinderen van andere ouders. Er is zowel vrijwillige als gedwongen plaatsing binnen een pleeggezin mogelijk.

Hoe werkt vrijwillige plaatsing binnen een pleeggezin?
Bij een vrijwillige plaatsing kiezen de biologische ouders ervoor om hun kind vrijwillig te laten plaatsen in een pleeggezin. Dit betekent dat de ouders de bevoegdheid om beslissingen over de dagelijkse gang van zaken aan de pleegouders geven. Bij belangrijke beslissingen over opvoeding en verzorging (zoals keuze voor medische zorg) moeten de ouders betrokken worden. Zij zullen toestemming moeten geven voor belangrijke beslissingen.

Wat zijn de rechten van de pleegouders bij vrijwillige plaatsing binnen een pleeggezin?
Bij een vrijwillige plaatsing hebben de pleegouders een belangrijk recht; het blokkaderecht. Als pleegouders minstens een jaar voor een kind hebben gezorgd, dan heeft de juridische ouder met het gezag toestemming van de pleegouders nodig als ze het kind terugwillen. De pleegouders doen een beroep op het blokkaderecht als zij willen voorkomen dat een pleegkind teruggaat naar de ouders.
Indien pleegouders het blokkaderecht inroepen, kan de biologische ouder het verzoek tot het terugkrijgen van het kind uit het pleeggezin bij de rechtbank indienen.
Dit verzoek wordt alleen afgewezen door de rechter wanneer terugkeer naar het biologisch gezin zeer nadelige gevolgen heeft voor het kind. De uitspraak van de rechter is een half jaar geldig.

Hoe werkt gedwongen plaatsing binnen een pleeggezin?
Het Bureau Jeugdzorg gaat over plaatsing in een pleeggezin.
Het werkt als volgt:

Bureau Jeugdzorg bekijkt wat er aan de hand is met het gezin
Er wordt vastgesteld welke hulpverlening nodig is
Als Bureau Jeugdzorg vaststelt dat plaatsing in een pleeggezin nodig is, dan verwijst zij naar de afdeling pleegzorg.
De afdeling pleegzorg van een jeugdorganisatie zorgt voor de plaatsing in een pleeggezin die de juiste vorm van pleegzorg kan bieden aan een kind.
Na plaatsing worden zowel de ouders als het pleeggezin begeleid door de afdeling pleegzorg.

Hoe verloopt het contact wanneer het kind in een pleeggezin is geplaatst?
Afdeling pleegzorg maakt afspraken met de pleegouders en de biologische ouders over het verloop van de contacten met het kind.
Er worden afspraken gemaakt over hoe vaak en waar de biologische ouder het kind ziet.
Mocht een kind in het kader van een O.T.S. in een pleeggezin zijn geplaatst, dan kan de gezinsvoogd de contacten beperken. De gezinsvoogd bespreekt met de ouders waarom hij dit heeft besloten. De gezinsvoogd is uiteindelijk degene die de beslissing neemt.

Hoelang duurt de plaatsing van een kind in een pleeggezin?
Een machtiging tot uithuisplaatsing wordt voor maximaal een jaar afgegeven en kan zonodig telkens met een jaar worden verlengd. In deze periode van uithuisplaatsing krijgt de ouder de kans om orde op zaken te stellen en rust te creƫren. Ook het kind komt tot rust en krijgt de kans zichzelf te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat het kind na bepaalde tijd weer door de ouder opgevoed kan worden.