Methodiek

Overzicht Training

Begeleiding vanuit Individuele Rehabilitatie
Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en hulpbronnen die men nodig heeft om met succes en tevredenheid de gewenste maatschappelijke rollen te vervullen in de omgeving van hun keuze. De ouderrol is één van deze rollen.

Belangrijke uitgangspunten van rehabilitatie zijn:

  • Wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt ten aanzien van het functioneren in maatschappelijke rollen.
  • Een individuele benadering.
  • Tevredenheid van de cliënt met betrekking tot het functioneren.
  • De mate waarin de cliënt door voor hem belangrijke anderen als succesvol ervaren wordt.

Deze training is gebaseerd op bovengenoemde uitgangspunten en geeft de hulpverlener handvatten om ouders gedurende kortere of langere tijd te begeleiden bij hun functioneren als ouder.
Het betreft hier zowel ouders die zelf de dagelijkse zorg en opvoedingsverantwoordelijkheid voor hun kind hebben als ook ouders die dit niet hebben en met hun kind omgaan op basis van een bezoekregeling.
Centraal staat het verkrijgen en onderhouden van een balans in het dagelijks functioneren van de cliënt als ouder in combinatie met andere activiteiten en het feit dat men kwetsbaar is.
Het is geen programma voor opvoedingsondersteuning.

De inhoud van de training samengevat
De training is opgebouwd rondom drie cliëntenwerkboeken.
In de training wordt de hulpverlener geleerd om de werkboeken in te zetten bij de individuele begeleiding van cliënten met psychiatrische problemen bij het functioneren als ouder.
Onderdelen van de training:

Deel 1: Huidig functioneren van ouders met psychiatrische problematiek in de ouderrol.
Met behulp van dit eerste werkboek wordt met de ouder onderzocht wat sterk en minder sterk is aan zijn huidige functioneren als ouder.
Wanneer de ouder momenteel geen omgang heeft met het kind worden onderdelen uit dit werkboek gebruikt als start om zicht te krijgen op zichzelf, op het kind en hoe de ouder in het dagelijks leven zijn tijd en aandacht verdeelt over verschillende levensgebieden.

Deel 2: Versterken van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek.
Met behulp van dit tweede werkboek wordt met de ouder op een rij gezet wat de ouderrol van hem vraagt en hoe hij aan de gestelde eisen kan voldoen zodat zijn functioneren als ouder succesvoller en meer naar zijn tevredenheid zal zijn. Belangrijk onderdeel hierbij is welke mensen er op grond van persoonlijke en / of formele betrokkenheid eisen stellen aan het functioneren van de ouder. Aandacht voor afstemming tussen ouder en betrokkenen is een rode draad in dit onderdeel.

Deel 3: Hernemen / uitbreiden van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek.
Dit werkboek is zowel te gebruiken voor een ouder die in verband met zijn opname in een instelling of ziekenhuis momenteel niet voor zijn kind zorgt als ook voor de ouder die momenteel geen omgangsregeling heeft met zijn kind.
De momenteel opgenomen ouder kan met behulp van dit werkboek een plan maken om fasegewijs de draad als ouder weer op te pakken en met betrokkenen afspreken welke taken anderen (al dan niet tijdelijk) moeten overnemen zodat het kind krijgt wat hij nodig heeft.
De ouder die momenteel geen omgangsregeling heeft met zijn kind kan met behulp van dit werkboek en in overleg met betrokkenen onderzoeken of en hoe hij zijn rol als ouder (weer) gaat vervullen en welke eisen daarbij gesteld worden aan het functioneren als ouder.
De opbouw van de training

De training bestaat uit twee trainingsdagen, gevolgd door een viertal dagdelen met een tussentijd van een maand. Op de vervolgbijeenkomsten worden de inmiddels opgedane praktijkervaringen van de hulpverleners besproken en de toepassingsmogelijkheden van de methodiek verder verkend.

Toepassingsmogelijkheden na de training ouderschap en pychiatrie.nl:

De training is ontwikkeld voor hulpverleners die in hun dagelijkse praktijk begeleiding bieden aan cliënten met psychische of psychiatrische problemen die kinderen hebben.
Vanuit verschillende organisaties worden er vormen van begeleiding of behandeling aangeboden aan ouders en gezinnen.
Een toegevoegde waarde van dit programma is dat uitgegaan wordt van de wensen en mogelijkheden van de ouder als individu om de ouderrol te vervullen en deze te combineren met andere belangrijke rollen.
Het programma kan bij herhaling aangeboden worden aan de cliënt wanneer hij merkt of van betrokkenen te horen krijgt dat het functioneren in de ouderrol niet goed gaat.
Ook is het preventief in te zetten, bijvoorbeeld wanneer er op grond van verandering in het dagelijkse leven andere kwaliteiten van de ouder gevraagd worden zoals omgaan met het kind in de pubertijd of het combineren van de ouderrol met een activiteit buitenshuis.
Deelnamecriteria
Daar het een vaardigheidstraining betreft is het van belang dat hulpverleners tussen de trainingsbijeenkomsten in de gelegenheid zijn om het geleerde in de praktijk met een aantal cliënten te oefenen in de vorm van individuele gesprekken.
Bij deelname aan de training wordt er van uitgegaan dat de hulpverlener reeds getraind is in het werken volgens de
I.R.B.-methodiek (Individuele Rehabilitatie Benadering, ontwikkeld door Boston University).
Indien de hulpverlener (of een groep hulpverleners) niet over deze methodische basis beschikt kan in overleg een aanvullend programma geboden worden dat voorafgaat aan de training “Ouderschap met succes en tevredenheid”.